top of page

DİYETİSYEN FURKAN BÜYÜKBAYRAKTAR

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Diyetisyen Furkan BÜYÜKBAYRAKTAR (Veri Sorumlusu) olarak, siz değerli danışanlarımıza beslenme ve diyet danışmanlığı noktasında hizmet vermekteyiz.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun iletişim kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığı ile aktarılıyorsa kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarınızı siz değerli danışanlarımıza bildirerek 6698 sayılı Kanunun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; ”https://www.furkanbuyukbayraktar.com” internet adresinde yer alan DİYETİSYEN FURKAN BÜYÜKBAYRAKTAR Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ve bu metin anlamında da Diyetisyen Furkan BÜYÜKBAYRAKTAR’ı ifade eder.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Unvan:

Diyetisyen Furkan BÜYÜKBAYRAKTAR

Adresi:

Beyazıtpaşa Mahallesi Tabakhane Caddesi No:33/19 Merkez/AMASYA

Telefon:

0 (544) 475 52 75

E-mail:

info@furkanbuyukbayraktar.com

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Tarafımızca işlenen siz değerli danışanlarımızın verileri aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileriniz

Ad-soyad, doğum yılı, TC kimlik no, cinsiyet

İletişim Bilgileriniz

Adres, telefon numarası, e-posta adresi

Sağlık Verileriniz

Beden-Kitle endeksi, boy, diyet listesi, kas ağırlığı, kilo, vücut yağ oranı

İnternet Müşterilerinden Alınan Diğer Veriler

Çerezler, randevu saati

Hasta Kaydının Oluşturulması, Hasta Vücut Analiz Ölçümlerinin Yapılması, Hasta Vücut Analizleri Sonucunda Diyet Listelerinin Hazırlanması, Mal ve Hizmetlere İlişkin Fatura Kesimi ve Hesap Takibi, İnternet Sayfası Ziyareti, İnternet Sayfası Randevu Alma ve Online Randevu faaliyetleri sırasında;

 • Yasal mevzuat kapsamında diyetisten/danışan ilişkisinin kurulması,

 • Danışanların vücut kitle endeksinin hesaplanması,

 • Kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,

 • Danışanların sağlıklı beslenmesi ve ileride karşılaşacakları sağlık problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla boy-kilo değerlerine uygun diyet programlarının hazırlanması,

 • Diyetisyen Furkan BÜYÜKBAYRAKTAR tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanması,

 • Danışanlarının beslenme alışkanlıklarının yönetilmesi,

 • Danışanların ideal kilosunun hesaplanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerin takibi,

 • Gerekli durumlarda danışanlara ulaşılabilmesi,

 • Diyet programlarındaki bilgi ve değişikliklerden danışanlara bilgi verilmesi,

 • Yeme alışkanlıklarının yönetilmesi hususunda danışanlara ulaşılabilmesi ve kontrollerin sağlanabilmesi,

 • Randevu hususunda danışanların bilgilendirilmesi

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,

 • Mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödemelerin takip edilerek tahsilatların gerçekleştirilmesi,

 • Tüketici şikâyetlerinin çözümlenmesi,

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 •  Faaliyetlerin işletmemiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumumuzun itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve sadece açık rıza verilmesi halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Hukuki uyuşmazlıklardan doğan ve doğacak yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Hukuki uyuşmazlıklardaki ispat yükünün yerine getirilmesi,

 

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuki uyuşmazlıklardan doğan ve doğacak yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuki uyuşmazlıklardaki ispat yükünün yerine getirilmesi,

 

 

Amaçlarıyla 6698 sayılı “Kanun”un 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak işlemekteyiz. Yaptığımız işin yürütülebilmesi adına yukarıda saydığımız amaçlarla işlediğimiz kişisel verilerinizin işlemesi ile ilgili politikamız hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, ”https://www.furkanbuyukbayraktar.com” adresinden erişebileceğiniz, Diyetisyen Furkan BÜYÜKBAYRAKTAR Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesini inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz, hizmetlerimizden yararlanmanız halinde tarafımızca internet sayfamızı ziyaret halinde, internet sayfamızdan randevu oluşturmanız durumunda, online diyet faaliyetleri halinde online diyet formu ve iletişim kanalları olan e-posta, telefon ve WhatsApp üzerinden yapmış olduğumuz görüşmelerde elde edlimekte; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan veriler tarafımızca kullanılan Lookin’Body Programına işlenmentedir. LookinBody programı hem siz değerli danışanlarımızın vücut analizlerinin yapılmasında hem de beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetimiz neticesinde gelişimlerinizin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Elde edilen kişisel verileriniz ancak ve ancak siz değerli danışanlarımızın açık rıza vermesi halinde pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına vermiş olduğunuz açık rıza doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Üçüncü Bir Kişiye Aktarılıyor Mu?

 

Kurumumuzca “Kanun”a uygun olarak toplanan ve işlenen yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi sadece mevzuatta öngörülmesi ve açık rızanızla; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizi, ”https://www.furkanbuyukbayraktar.com”  adresinden erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda (“Saklama ve İmha Politikası”) öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen ilk periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden, sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile özel teklifler için ancak ve ancak açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti göndermekteyiz. Açık rızanız ile göndermiş olduğumuz bu iletileri talebiniz üzerine durdurmaktayız. İletilerin gönderilmesine dair açık rızanızı fiziki olarak veya ”https://www.furkanbuyukbayraktar.com”  sayfasındaki iletişim yollarından tarafımıza bu talebinizi içerir e-posta ya da posta yoluyla ileterek geri alabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Sahibinin “Kanun”un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?


Kişisel veri sahibi olarak siz değerli danışanlarımızın Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili Kişi Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarını Nasıl Kullanabilir?

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ”https://www.furkanbuyukbayraktar.com”  adresinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca İlgili Kişinin başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası veya faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirilmeyecektir.

DİYETİSYEN FURKAN BÜYÜKBAYRAKTAR

bottom of page